På desse sidene finn du informasjon og rettleiing knytt til planarbeid og planlegging. Sidene vil bli utvikla kontinuerleg for at dei skal vere eit godt verkty for aktørar som er involverte i planlegging på regionalt og kommunalt nivå.

Sidene vil vere ein stad der du kan hente ut informasjon om både regionale planar / regional planlegging og nasjonale retningsliner innan ulike tema.

Vi vil òg nytte sidene til å presentere aktuelle lokale planar og døme på planlegging vi trur kan vere interessant for andre.

Vi minner om Fylkesspegelen, som inneheld aktuell statistikk innan mange ulike tema. Desse kan nyttast som grunnlag for plan og strategiarbeid.

Plan og samfunnsavdelinga har ansvar for innhaldet og oppdateringar på sidene. Vi er takknemlege for tilbakemeldingar om manglar, ønske og ev. ros.

Kontaktperson
Svein Arne Skuggen Hoff
mob: 918 88 868
e-post: svein.arne.hoff@sfj.no

No documents found
 
Plannett
Regionale planar
Forvaltningsplanar
Samarbeidspartnarar
  Oppdatert 06/11/2015