Organiseringa i tenesteeiningar er eit resultat av ønsket om å skilje sterkare mellom drift og strategi på stabsnivået. Fylkeskommunen har difor valt å skilje ut følgjande tenester i eigne driftseiningar:

  • Bygge- og eigedomstenesta (inkludert vaktmeistertenesta)
  • Ikt-tenesta
  • Løn- og rekneskapstenesta
  • Innkjøpstenesta
  • Driftstenesta (serviceressursane arkiv, sentralbord, bibliotek, trykkeri, reinhald og husservice)

Denne utskiljinga inneber ei større grad av fristilling for dei driftsrelaterte tenestene. Fylkesrådmannen har driftsavtalar med driftseiningane.

No documents found
 
Drift
IKT drift og utvikling
Bygg og eigedom
Innkjøp
Løn og rekneskap
  Oppdatert 06/11/2015